Informació organizativa

Amb el desig que sigui d’interès i utilitat, es posa a la vostra disposició la informació organitzativa de Fundació AMPANS. Trobareu, a continuació, l’estructura de l’entitat com a grup de societats, així com la principal normativa externa a la que està subjecta la fundació des de les seves diferents formes i diversos àmbits d’actuació. També documents rellevants com els estatuts, el codi d’ètica, el llibre de polítiques, el mapa de processos o l’informe de govern corporatiu.

Estructura organitzativa

FUNDACIÓ AMPANS pertany a un grup de societats atès l’article 42 del Codi de Comerç, sent l’entitat dominant i directa del grup. Les empreses del grup són les que es detallen a continuació.

AMPANS MEDI AMBIENT, S.L.U.

Constituïda el 31/08/2006 per la gestió i prestació de serveis ambientals, recollida selectiva i transport de residus, la gestió de punts verds i la gestió de plantes de reciclatge i selecció de residus.

La participació directe de la fundació en el capital és del 100%.

AMPANS OBRES I SERVEIS, S.L.U.

Constituïda el 31/08/2006 i l'objecte social del qual és la realització de treballs de manteniment d'instal·lacions i edificis, la construcció de jardins i el seu manteniment, i la neteja de locals, edificis i instal·lacions.

La participació directa de la fundació al capital és del 100%.

El seu domicili social és C/ Sant Rafael, núm. 4 de Manresa i el seu CIF és B-64307283. Per donar compliment a la “Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern” ia la “Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern” facilitem la Transparència en l'activitat subvencional i la Transparència en la contractació amb l'Administración.

AMPANS EMPRESA D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL, S.L.U.

Constituïda el 29/07/2008 amb la finalitat d'aconseguir la integració sociolaboral de persones en situació o greu risc d'exclusió social. Inscrita en el "Registre administratiu d'empreses d'inserció" amb el número 47 en data 10/12/2008.

La participació directe de la fundació en el capital es del 100%.

A continuació es detalla la principal normativa a la que està subjecta Fundació AMPANS.

Relacionada amb la nostra forma jurídica de fundació

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.

Acord del 20 de febrer de 2019, del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pel que s'aprova el Codi de Conducta relatiu a la Inversions de les entitats sense ànim de lucre.

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Relacionada amb la nostra missió

Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Com a prestadora de serveis de la Cartera de Serveis Socials

Llei 12/2007 d’11 d’Octubre, de Serveis Socials.

Decret 142/2010, d’11 d’Octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.

Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials.

Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996.

Com a centre especial de treball

Reial Decret 469/2006, de 21 d’abril, pel qual es regulen les unitats de recolzament a l’activitat professional en el marc del serveis d’ajustament personal i social dels CET.

Reial Decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment del treball de les persones amb discapacitat.

Reial Decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el reglament dels centres especials de treball definits en l’article 42 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social del minusvàlid.

Com a centre educatiu concertat

Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (LODE).

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE).

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (LEC).

Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.

Estatuts

Codi d’ètica

Llibre de polítiques

Mapa de processos

Informe de Govern Corporatiu

2022     2021     2020    

Estructura organitzativa

FUNDACIÓ AMPANS pertany a un grup de societats atès l’article 42 del Codi de Comerç, sent l’entitat dominant i directa del grup. Les empreses del grup són les que es detallen a continuació.

AMPANS MEDI AMBIENT, S.L.U.

Constituïda el 31/08/2006 per la gestió i prestació de serveis ambientals, recollida selectiva i transport de residus, la gestió de punts verds i la gestió de plantes de reciclatge i selecció de residus.

La participació directe de la fundació en el capital és del 100%.

AMPANS OBRES I SERVEIS, S.L.U.

Constituïda el 31/08/2006 i l'objecte social del qual és la realització de treballs de manteniment d'instal·lacions i edificis, la construcció de jardins i el seu manteniment, i la neteja de locals, edificis i instal·lacions.

La participació directa de la fundació al capital és del 100%.

El seu domicili social és C/ Sant Rafael, núm. 4 de Manresa i el seu CIF és B-64307283. Per donar compliment a la “Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern” ia la “Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern” facilitem la Transparència en l'activitat subvencional i la Transparència en la contractació amb l'Administración.

AMPANS EMPRESA D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL, S.L.U.

Constituïda el 29/07/2008 amb la finalitat d'aconseguir la integració sociolaboral de persones en situació o greu risc d'exclusió social. Inscrita en el "Registre administratiu d'empreses d'inserció" amb el número 47 en data 10/12/2008.

La participació directe de la fundació en el capital es del 100%.

A continuació es detalla la principal normativa a la que està subjecta Fundació AMPANS.

Relacionada amb la nostra forma jurídica de fundació

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.

Acord del 20 de febrer de 2019, del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pel que s'aprova el Codi de Conducta relatiu a la Inversions de les entitats sense ànim de lucre.

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Relacionada amb la nostra missió

Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Com a prestadora de serveis de la Cartera de Serveis Socials

Llei 12/2007 d’11 d’Octubre, de Serveis Socials.

Decret 142/2010, d’11 d’Octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.

Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials.

Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996.

Com a centre especial de treball

Reial Decret 469/2006, de 21 d’abril, pel qual es regulen les unitats de recolzament a l’activitat professional en el marc del serveis d’ajustament personal i social dels CET.

Reial Decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment del treball de les persones amb discapacitat.

Reial Decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el reglament dels centres especials de treball definits en l’article 42 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social del minusvàlid.

Com a centre educatiu concertat

Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (LODE).

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE).

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (LEC).

Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.

Estatuts

Codi d’ètica

Llibre de polítiques

Mapa de processos

Informe de Govern Corporatiu

2022     2021     2020