Informació econòmica i administrativa

Amb el desig que sigui d’interès i utilitat, es posa a la vostra disposició la informació econòmica i administrativa de Fundació AMPANS. Trobareu, a continuació, documents com l’informe d’auditoria, l’informe anual de compliment del codi d’entitats no lucratives i les retribucions percebudes pels màxims responsables de l’entitat. De la mateixa manera, obrim l’accés a la informació referent als contractes establerts amb l’administració pública, als convenis subscrits i a les subvencions i ajudes públiques concedides.

Comptes anuals

Informe d’auditoria de comptes anuals

Informe anual de compliment del codi d’entitats no lucratives

INFORME COMPLIMENT CODI DE CONDUCTA ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE 2021

El Patronat de la fundació ha pres consciència del codi de conducta de les entitats sense afany de lucre per la realització d’inversions financeres, acordat el 20 de febrer de 2019, pel Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

En aquest sentit, i seguint les seves recomanacions, la fundació va constituir una Comissió d’Inversions. La primera reunió de la mateixa va tindre lloc el dia 07 d’octubre de 2019, i la seva primera tasca va ser definir una política d’inversions, entesa com un marc normatiu intern, als que estarien subjectes les inversions, coherent amb els seus objectius fundacionals, realitzant el seguiment del seu compliment mitjançant indicadors la pròpia comissió.

L’esborrany redactat per la Comissió va ser aprovat pel Patronat de la fundació en la seva reunió del dia 25 de novembre de 2019. En la mateixa sessió del Patronat es va aprovar, i com a conseqüència de lo anterior, una modificació de la Política econòmica-financera inclosa al Llibre de Polítiques de l’entitat.

Durant l’exercici 2021 la Comissió d’Inversions es va reunir amb la periodicitat establerta celebrant una sessió el dia 15 de marc de 2021, i la darrera el dia 18 de octubre. En ambdues es va procedir a analitzar la rendibilitat de les mateixes, i es va supervisar el compliment de la política definida.

El Patronat al prendre consciencia del codi es va comprometre també a seguir les regles específiques a les que s'han d'ajustar les inversions financeres en base a l'esmentada normativa, incorporant-les a la seva política d’inversions.

En aquest sentit, a l'hora de seguir aquest codi de conducta, ha tingut en compte:

  1. Les inversions en valors mobiliaris i instruments financers s'han realitzat en valors de l'àmbit de supervisió de la CNMV

  2. Als efectes del que disposa aquest codi, es consideren valors mobiliaris i instruments financers aquells compresos en l'article 2 de la Llei del Mercat de Valors, així com les participacions en institucions d'inversió col·lectiva.


Per lo que respecta a la selecció d’inversions es valora i es vigila sempre que es produeixi l'equilibri necessari entre la seguretat, liquidesa i rendibilitat que ofereixen les diferents posicions d'inversió, atenent les condicions del mercat en el moment de la contractació.

D'altra banda, també es diversifica el risc corresponent a les inversions. A més, i amb l'objecte de preservar la liquidesa de les inversions, l'Entitat porta a terme les seves inversions en valors o instruments financers negociats en mercats secundaris oficials.

L'Entitat no ha portat a terme inversions especulatives (Vendes a curt, futurs i opcions, excepte que aquests fossin amb la finalitat de cobertura, o qualsevol altra inversió de naturalesa anàloga)

Retribucions percebudes pels màxims responsables de l’entitat

Els càrrecs dels patrons son gratuïts.

Contractes establerts amb l’administració pública

Convenis subscrits amb l’administració pública

Subvencions i ajudes públiques concedides

Comptes anuals

Informe d’auditoria de comptes anuals

Informe anual de compliment del codi d’entitats no lucratives

INFORME COMPLIMENT CODI DE CONDUCTA ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE 2021

El Patronat de la fundació ha pres consciència del codi de conducta de les entitats sense afany de lucre per la realització d’inversions financeres, acordat el 20 de febrer de 2019, pel Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

En aquest sentit, i seguint les seves recomanacions, la fundació va constituir una Comissió d’Inversions. La primera reunió de la mateixa va tindre lloc el dia 07 d’octubre de 2019, i la seva primera tasca va ser definir una política d’inversions, entesa com un marc normatiu intern, als que estarien subjectes les inversions, coherent amb els seus objectius fundacionals, realitzant el seguiment del seu compliment mitjançant indicadors la pròpia comissió.

L’esborrany redactat per la Comissió va ser aprovat pel Patronat de la fundació en la seva reunió del dia 25 de novembre de 2019. En la mateixa sessió del Patronat es va aprovar, i com a conseqüència de lo anterior, una modificació de la Política econòmica-financera inclosa al Llibre de Polítiques de l’entitat.

Durant l’exercici 2021 la Comissió d’Inversions es va reunir amb la periodicitat establerta celebrant una sessió el dia 15 de marc de 2021, i la darrera el dia 18 de octubre. En ambdues es va procedir a analitzar la rendibilitat de les mateixes, i es va supervisar el compliment de la política definida.

El Patronat al prendre consciencia del codi es va comprometre també a seguir les regles específiques a les que s'han d'ajustar les inversions financeres en base a l'esmentada normativa, incorporant-les a la seva política d’inversions.

En aquest sentit, a l'hora de seguir aquest codi de conducta, ha tingut en compte:

  1. Les inversions en valors mobiliaris i instruments financers s'han realitzat en valors de l'àmbit de supervisió de la CNMV

  2. Als efectes del que disposa aquest codi, es consideren valors mobiliaris i instruments financers aquells compresos en l'article 2 de la Llei del Mercat de Valors, així com les participacions en institucions d'inversió col·lectiva.


Per lo que respecta a la selecció d’inversions es valora i es vigila sempre que es produeixi l'equilibri necessari entre la seguretat, liquidesa i rendibilitat que ofereixen les diferents posicions d'inversió, atenent les condicions del mercat en el moment de la contractació.

D'altra banda, també es diversifica el risc corresponent a les inversions. A més, i amb l'objecte de preservar la liquidesa de les inversions, l'Entitat porta a terme les seves inversions en valors o instruments financers negociats en mercats secundaris oficials.

L'Entitat no ha portat a terme inversions especulatives (Vendes a curt, futurs i opcions, excepte que aquests fossin amb la finalitat de cobertura, o qualsevol altra inversió de naturalesa anàloga)

Retribucions percebudes pels màxims responsables de l’entitat

Els càrrecs dels patrons son gratuïts.

Contractes establerts amb l’administració pública

Convenis subscrits amb l’administració pública

Subvencions i ajudes públiques concedides