Avaluació psicològica infanto-juvenil

Què és l’avaluació psicològica i com pot ajudar

L’avaluació psicològica és un procés d’anàlisi i assessorament per mitjà del qual s’extreuen conclusions dels problemes d’una persona.

Què és l’avaluació psicològica?

L’avaluació psicològica és un procés d’anàlisi i assessorament per mitjà del qual un psicòleg extreu conclusions dels problemes d’una persona a través de la conducta, les característiques psicològiques, la personalitat, etc.

Els objectius de l’avaluació són conèixer les causes i factors que influeixen en l’individu i en el seu comportament, així com analitzar el seu desenvolupament psicobiològic per, posteriorment, fer un diagnòstic i establir un tractament específic.

El psicòleg pot emprar diversos mètodes com ara proves validades amb barems, anomenades tests psicomètrics o neuropsicològics, i/o entrevistes clíniques per tal d’identificar i descriure els problemes emocionals, de comportament o d’aprenentatge que la persona tingui.

L’avaluació psicològica es realitza tant en infants i adolescents com en adults. Tanmateix, l’anàlisi infanto-juvenil té certes peculiaritats, ja que el nen o jove encara està desenvolupant la seva personalitat.

Algunes de les particularitats de l’avaluació psicològica infanto-juvenil són:

L’avaluació psicològica pot portar diverses hores i es requereixen diverses sessions per completar-la.

Què aporta l’avaluació psicològica?

L’avaluació psicològica pot ser útil a l’hora de detectar diversos aspectes que afecten a la personalitat de l’infant o adolescent. D’aquesta manera, l’anàlisi pretén trobar les causes de la conducta: comportaments agressius, informació sobre com percep l’infant o l’adolescent el seu entorn, presència de símptomes de depressió o ansietat o l’agreujament d’aquests, els motius dels seus problemes emocionals… Aquesta avaluació permet comprendre millor la seva esfera relacional per tenir una visió més amplia de les seves habilitats socials i adaptació a l’entorn.

D’altra banda, també pot servir per detectar les febleses o fortaleses acadèmiques, incidint en els aspectes cognitius com ara proves d’atenció o de memòria.  D’aquesta manera, se’n poden derivar una sèrie d’hipòtesis, extreure resultats i donar un diagnòstic i tractament individualitzat donat el cas.

Com pot ajudar?

Un psicòleg especialitzat, després de fer una avaluació personalitzada, pot proveir d’informació sobre l’infant o l’adolescent i donar un assessorament adequat per ajudar-lo a fer front als seus problemes. És recomanable realitzar una consulta inicial per conèixer quines proves són les més adequades per cada cas, el cost total i el temps aproximat que requerirà.

Referències:

How a Psychological Evaluation May Help Your Troubled Teen (2019). Verywell Mind. 

Evaluación psicològica (2020). Psicodiagnosis. 

¿En qué consiste una evaluación psicológica? Psicologia y Mente.  

Estudio psicológico. PSIKIDS

Accedeix al servei gratuït de primera atenció

Oferim un servei gratuït de primera atenció, en el qual seràs atès per un dels nostres professionals especialistes en trastorns de conducta. En aquesta primera atenció es realitzarà una primera acollida de la petició i se t'oferirà un recurs, propi o extern, on poder tractar-la amb major profunditat.

Anar-hi