Estructura organitzativa

AMPANS és una fundació privada independent i sense ànim de lucre regida per un Patronat, el qual vetlla pel compliment de la missió de l’entitat, inscrita des del 21 de desembre de 2010 al registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya com a Fundació AMPANS. L’entitat es va iniciar l’any 1965 com a associació però l’any 2010 es va transformar en fundació amb l’objectiu de disposar de tots els mecanismes que preveu el marc legislatiu per consolidar i assegurar amb total garantia els béns i el futur de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Organigrama

La nostra estructura organitzativa

El Patronat

El Patronat és el màxim òrgan decisori de la Fundació, li corresponen la representació, el govern i l’administració de la fundació. Podrà delegar les seves funcions a altres òrgans sense més límits que els que estableix la llei vigent en cada moment i els estatuts.

La Comissió Executiva

La Comissió Executiva té la funció d’executar les decisions del Patronat.

La Comissió de Nomenaments

La seva funció és fer la selecció del futur President/a, dels futurs patrons, així com dels patrons que formaran la Comissió Executiva, i proposar-los al Patronat pel seu nomenament.

Consell Assessor General

Format d’entre 15 i 20 persones en representació de la societat civil de Catalunya, proposades pel president i nomenades pel Patronat

Consell Assessor Local

Format d’entre 8 a 15 persones en representació de la societat civil de la Catalunya Central, proposades pel president i nomenades pel patronat. Les persones que formin part d’aquest consell poden ser convocades amb veu i sense vot a les reunions de la Comissió Executiva o del Patronat.

Consell Consultiu

Les seves funcions son assessorar i realitzar propostes sobre els aspectes relacionats amb les finalitats de la Fundació que el patronat sol·liciti. El consell és de caràcter consultiu i les seves decisions i propostes no son vinculants.

Consell de Participació de les Famílies

Format per entre 10 i 12 mares dels diferents centres. Prioritàriament, els representants escollits per les pròpies famílies, com a membres dels consells de participació dels centres de l’entitat.

Consell de Participació de Persones Ateses a la Fundació

Format per 10 persones escollides entre les persones ateses de cada centre.

Consell de Participació de Treballadors

En representació dels treballadors, escollits entre els membres dels comitès d’empresa. Entre 4 i 6 persones.

Col·labora amb AMPANS

El suport social ha estat fonamental per l’avenç de la missió d’AMPANS, tant en l’assoliment dels projectes que milloren la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport, com en la sensibilització de la societat. El camí continua i et necessitem al costat. Ens hi ajudes?