• ampans@ampans.cat
  • 938 272 300

Més de 50 anys al costat de les persones amb disCapacitat intel·lectual

Normativa d'aplicació

A continuació es detalla la principal normativa a la que està subjecte Fundació AMPANS:

Relacionada amb la nostra forma jurídica de fundació

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya

Acord del 20 de febrer de 2019, del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pel que s'aprova el Codi de Conducta relatiu a la Inversions de les entitats sense ànim de lucre

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge

 

Relacionada amb la nostra missió

Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social

 

Com a prestadora de serveis de la Cartera de Serveis Socials

Llei 12/2007 d’11 d’Octubre, de Serveis Socials

Decret 142/2010, d’11 d’Octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011

Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials

Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996

 

Com a centre especial de treball

Reial Decret 469/2006, de 21 d’abril, pel qual es regulen les unitats de recolzament a l’activitat professional en el marc del serveis d’ajustament personal i social dels CET

Reial Decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment del treball de les persones amb discapacitat

Reial Decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el reglament dels centres especials de treball definits en l’article 42 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social del minusvàlid

  

Com a centre educatiu concertat

Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (LODE)

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE).

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (LEC)

Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.

 

Com a agencia de col·locació

Reial Decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regules les Agències de Col·locació

Aquest lloc web utilitza cookies, tan pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra Política de cookies.