Bases del IX Premi d'Investigació i d'Innovació sobre Discapacitat Intel·lectual i Transtorns del Desenvolupament

La missió de la Fundació AMPANS és acompanyar i donar suport a les persones amb discapacitat intel·lectual o en situació de vulnerabilitat en el desenvolupament del seu projecte de vida.

És voluntat de la Fundació AMPANS promoure el coneixement i incentivar experiències innovadores adreçades a la millora de la qualitat de vida de les persones amb Discapacitat Intel·lectual i trastorns del Desenvolupament dins l'entorn econòmic-cultural de la fundació.

Enguany es celebra la IX edició dels Premis d'Investigació i d'Innovació sobre Discapacitat intel·lectual i trastorns del Desenvolupament sota les següents bases:

 

Els treballs han de tractar sobre qualsevol aspecte referent a la Discapacitat Intel·lectual i trastorns del Desenvolupament.

*Es refereix a trastorns del neurodesenvolupament, en concret Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), Trastorn per Déficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH), dificultats de l’aprenentatge, trastorns de la comunicació i trastorns motors.

 

Poden optar als premis:

 • Qualsevol persona física, de forma individual o col·lectiva.
 • Les organitzacions de la societat civil (organitzacions no lucratives o organitzacions no governamentals com per exemple les associacions o les fundacions), les universitats, els centres educatius, els col·legis professionals, federacions, sindicats, think tank i les comunitats religioses.

Tots els candidats han de tenir nacionalitat o seu a passos d’Europa o Amèrica Llatina. No es podran presentar al premi els treballadors/es de la Fundació AMPANS ni els/les membres del Jurat.

Les organitzacions, les empreses i les persones físiques no podran presentar-se en més d’una candidatura, amb independència de què sigui en modalitat individual o col·lectiva.

Un cop presentada la candidatura, la relació d’autors no podrà ser modificada. Les possibles discrepàncies vers l’autoria i propietat intel·lectual dels treballs presentats seran ressaltades per les parts interessades davant la jurisdicció competent, quedant al marge l’organització i jurat del IX Premi d’lnvestigació i d’lnnovació.

 • Els treballs es poden presentar en les següents llengües: català, castellà, angles i francès. Els autors autoritzen AMPANS a la traducció dels treballs al Català i/o Castella a efectes de valoració, publicació i difusió dels treballs.
 • Els treballs han de ser originals i inèdits i han d’estar realitzats en els 3 darrers anys, a comptar des de la data de recepció del treball.

Tenen consideració de treballs inèdits aquells que:

 • No hagin estat publicats ni en suport imprès ni electrònics.
 • No hagin estat presentats en conferències, jornades, congressos o esdeveniments similars.
 • No hagin estat premiats anteriorment en cap concurs, premi, certamen o similar.
 • No estiguin comercialitzant-se en el moment de la presentació del treball.

Excepcionalment, sí que tindran consideració de treballs inèdits, aquells que han estat presentats com a tesis doctorals, tesines, memòries de llicenciatura, projectes de fi de carrera, treballs de fi de màster i assimilables, i es troben dipositats en les biblioteques o arxius dels Centres Educatius corresponents, i que posteriorment no han estat publicats en altres mitjans i/o espais.

En aquest darrer supòsit es farà constar en el treball presentat si l’autor ha rebut el suport tutoria de persones, departaments o lnstitucions educatives, sense que això impliqui cap modificació dels drets d’autor.

Els premis s'atorgaran als 3 millors treball en la modalitat d'lnvestigació i als 3 millors estudis en la modalitat d'lnnovació

1a Modalitat

Investigació
En què consisteix?
Els treballs de la modalitat d'lnvestigació tindran coma principal objectiu la generació de nou coneixement en qualsevol àmbit sobre la discapacitat intel·lectual i els trastorns del desenvolupament.

2a Modalitat

Innovació
En què consisteix?
Els treballs d'lnnovació tindran com a objectius aportar solucions innovadores per a la millora de l'atenció i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, la millora de les organitzacions prestadores de serveis, i el desenvolupament o l'aplicació de noves tecnologies i productes que hagin demostrat la seva viabilitat i utilitat.

Dotacions econòmiques

Ambdues modalitats
Quantia
 • Primer premi: 5.000 €
 • Segon premi: 3.000 €
 • Tercer premi: 1.000 €

Tots els treballs premiats seran publicats en format electronic a la web del Premi. (www.premiinvestigacioampans.cat)

*La Fundació AMPANS prèvia consulta i autorització del/dels autors/es pot modificar, durant la primera fase de selecció, la categoria a la qual opta un treball, si el contingut del treball així ho aconsellés.

L’estructura dels treballs serà la següent:

El procés de selecció dels treballs es realitzarà en dues fases:

1a fase

Selecció de treballs
Ambdues modalitats
La selecció la realitzaran professionals de la Fundació AMPANS amb adequada formació i dilatada experiència en l'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. Es notificarà a tots els autors, si el seu treball ha estat seleccionat per a la segona fase. Els treballs finalistes es lliuraran al jurat del premi.

2a fase

Premis finalistes
Otorgats pel jurat d'AMPANS
Els premis entre els treballs finalistes es faran per un Jurat presidit pel president d'AMPANS, o persona en qui delegui, i estarà integrat per un nombre de membres no inferiors a 3 i no superior a 10, que seran nomenats pel president d'AMPANS entre personalitats de reconegut prestigi relacionades amb l'atenció i estudi de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Es tindrà en compte:

La valoració dels treballs
Ambdues modalitats
 • Adequació a la població d'estudi.
 • Rigor metodologic
 • Resultats obtinguts i coneixement generat.
 • Impacte deis resultats i implicacions futures.
 • Aplicabilitat i impacte en les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns del Desenvolupament i/o en les organitzacions prestadores de serveis.

Els premiats autoritzen la publicació i divulgació de les obres sense finalitat lucrativa per part d’AMPANS, sense que aquesta divulgació impliqui cessió o limitació dels drets de propietat sobre les obres premiades, incloses les derivades de la propietat intel·lectual o industrial.

Sobre el premi

Quan finalitza la presentació del treball?

La presentació de treballs finalitza el 31 de desembre de 2021 a les 14 hores.

Com formalitzar la inscripció?

Per tal de formalitzar la inscripció cal accedir a la pàgina web del premi i completar els camps requerits, adjuntant la documentació que es sol·licita. Els treballs s'han d'entregar en format PDF mitjançant el formulari d'inscripció de la web (www.premiinvestigacioampans.cat). AMPANS podrà demanar els treballs premiats en format editable per la seva publicació.

Quina és l'extensió màxima dels treballs?

Els treballs tindran una extensió màxima de 45 pàgines numerades de format DIN-A4 escrits amb lletra Arial 12 amb alineament justificat, interlineat simple i marges no inferiors a 3 cm en els costats superior i lateral, i a 2,5 cm en el costat inferior. No es tindran en consideració la portada, la contraportada i l'índex. Els quadres, taules, gràfics i il·lustracions han de tenir una bona visualització en la mida DIN-A4. Els treballs es podran completar amb un màxim de 10 pàgines numerades d'annexos.

Quan es farà el veredicte del concurs?

El veredicte del Jurat es realitzarà, com a màxim, en un termini de 4 mesos a partir de la data límit de presentació dels treballs i es comunicarà per escrita tots els participants.

On es farà l'entrega dels premis?

L'entrega de premis es realitzarà en un acte públic que tindrà transcendència, solemnitat i publicitat adequades, i aquesta implica l'acceptació de cessió de drets d'imatge, exclusivament per a fer difusió del Premi.

Els Primers i Segons premis s'hauran de recollir personalment en l'acte d'entrega. En cas d'impossibilitat s'haurà de designar un representant. L'organització agraeix als tercers premis la seva presència en l'acte de lliurament. Les despeses de desplaçament i allotjament aniran a càrrec dels guanyadors del premi.