L’impacte dels traumes infantils en la salut mental

La correlació entre els traumes infantils i els diferents trastorns de la salut mental

Un estudi analitza la relació entre situacions traumàtiques concretes i com s’associa cadascuna al risc de desenvolupar diferents trastorns de la salut mental.

 

Un estudi analitza la influència de diverses experiències infantils traumàtiques en la salut mental durant l’edat adulta. Segons l’estudi, és complicat conèixer la magnitud de l’impacte dels traumes infantils, ja que les dades disponibles sovint se centren en una experiència traumàtica determinada o tenen un focus selectiu. Tanmateix, l’avaluació d’altres estudis suggereix una relació marcada entre les experiències traumàtiques en la infantesa i un major risc de patir algun trastorn de salut mental i un pitjor estat físic en l’edat adulta.

Les experiències traumàtiques més estudiades inclouen el maltractament psicològic i físic, abusos sexuals i negligència. Els trastorns més comuns que s’han associat a aquests traumes estan relacionats amb l’estat d’ànim, l’ansietat i l’estrès post-traumàtic. També s’han associat trastorns somatomorfs, trastorns de la conducta alimentària i de la personalitat, psicosi i conductes de risc.

Relació entre experiències traumàtiques específiques i trastorns mentals

El present estudi, realitzat el 2018 a l’Hospital de Dia del Complex Assistencial Universitari de Burgos, va seguir una metodologia d’observació i interrogació de 125 casos i 125 controls sans. Els participants del grup de casos tenien entre 18 i 65 anys, se’ls havia diagnosticat algun trastorn de la salut mental i estaven ingressats a l’Hospital de Dia Psiquiàtric del Complex Assistencial de Burgos. Els individus del grup control, de la mateixa franja d’edat, no tenien història de salut mental.

Segons els resultats, el 52% dels individus amb trastorns diagnosticats van comunicar una situació traumàtica a la infantesa, respecte del 29% del grup control. Entre aquestes, les de més diferència entre ambdós grups eren abús emocional (19% dels casos vs 9% del grup control) i esdeveniments sexuals (16% vs 2%).

En el grup dels casos, les dones tenien una puntuació global major que els homes. Un 27% van referir abús emocional, en front d’un 5% dels homes. El 44% de les dones van patir algun trauma infantil, versus un 21% dels homes.

L’anàlisi dels casos va establir certa relació entre esdeveniments traumàtics específics i traumes:

  • Els pacients amb Trastorn de l’Ansietat tenien una puntuació més alta en trauma general.

  • Els que patien Trastorns de la Conducta Alimentària, van puntuar més en abús emocional i en puntuació global del test.

  • Els Trastorns per Ús d’Alcohol es van relacionar amb abús emocional.

  • Els Trastorns Psicòtics es van relacionar amb abús emocional i amb puntuacions globals més altes.

  • Pel que fa els Trastorns de la Personalitat, el Trastorn Bipolar i el Trastorn Obsessiu-Compulsiu, en canvi, no es van trobar diferències significatives de puntuació en les diferent situacions traumàtiques.

Aquest estudi suggereix que, tot i que les situacions traumàtiques són freqüents en la població general, algunes situacions concretes generen un major risc de desenvolupar trastorns de la salut mental. A més, com ja s’havia vist en altres estudis, les dones que comuniquen traumes infantils són gairebé el doble que els homes que refereixen experiències similars. A més, les dones acostumen a patir més abús emocional, mentre que els homes reben càstigs físics amb més freqüència.

Referència:

Relación entre el trauma infantil y los trastornos mentales en la edad adulta

Accedeix al servei gratuït de primera atenció

Oferim un servei gratuït de primera atenció, en el qual seràs atès per un dels nostres professionals especialistes en trastorns de conducta. En aquesta primera atenció es realitzarà una primera acollida de la petició i se t'oferirà un recurs, propi o extern, on poder tractar-la amb major profunditat.

Anar-hi