Condicions per a Donacions Online

Condicions per a Donacions Online

Les següents Condicions estableixen el document contractual que regirà la donació “en línia” a través del lloc web ampans.cat/es, propietat de la FUNDACIÓ AMPANS L’acceptació expressa del present document suposa que l’Usuari-Donant:

1.- Ha llegit, entén i comprèn tot l’aquí exposat.

2.- Que és una persona major de 18 anys, i que té capacitat legal per a contractar, sense cap limitació.

3.- Que assumeix totes les obligacions previstes en aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit, i seran aplicables a totes les donacions realitzades a través del lloc web: ampans.cat/es titularitat de FUNDACIÓ AMPANS.

FUNDACIÓ AMPANS es reserva el dret de poder modificar les presents condicions, sempre respectant la legalitat vigent, i sense que els canvis en les mateixes puguin afectar les donacions que van ser realitzades prèviament a la modificació.

 

1. IDENTITAT DE LES PARTS

D’una banda,

El receptor de la donació és FUNDACIÓ AMPANS, amb domicili en C/ Sant Rafael, 4 – 08243, Manresa (Barcelona) i proveïda de CIF G08444671, inscrita en el Registre de Fundacions de Catalunya amb el nº 2655

I, d’una altra part,

L’Usuari Donant, la donació del qual pot ser anònima o nominal, i en aquest cas és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a FUNDACIÓ AMPANS.

 

2. OBJECTE

Aquest document contractual té per objecte regular la relació contractual de donació irrevocable, simple i pura, que sorgeix entre FUNDACIÓ AMPANS i l’Usuari-Donant en el moment en què aquest, seguint el procés de contractació establert en la web, i emplenant el corresponent formulari, presta el seu consentiment, acceptant plenament i sense cap reserva, la contractació “en línia”, prement en la casella corresponent.

L’Usuari- Donant haurà de llegir íntegrament aquest document de Condicions de contractació cada vegada que desitgi realitzar una donació o aportacions a “FUNDACIÓ AMPANS” a través del seu web.

Les Condicions s’aplicaran a totes les donacions que es desitgin realitzar en la Web, regint les que estiguin vigents en el moment de realitzar cada donació.

 

3. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

El procediment de contractació podrà realitzar-se en català o castellà.

S’informa que, d’acord amb el que es preveu en l’article 27 de la Llei 34/2002 de la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i de Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

A. Identificació

L’Usuari Donant, abans de realitzar la seva aportació, haurà d’identificar-se emplenant totes les dades i informació obligatòria establerta en el formulari electrònic, situat en l’apartat del web denominat “col.labora / donació”, i es compromet, en el seu cas, a aportar tots aquells documents que, a aquest efecte identificatiu, se sol·licitin per part de FUNDACIÓ AMPANS.

B. Realització de l’aportació

Per a procedir a la realització de les aportacions “en línia” l’Usuari Donant, haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que es mostrin en l’apartat “col.labora / donació” del lloc web: ampans.cat/es, on trobarà diferents pantalles que li guiaran en el procés per a realitzar la donació, i en cadascuna d’elles, se l’informarà de tots els detalls d’aquesta.

 

L’Usuari Donant triarà (VERIFICAR si que hi ha opcions d’imports) o consignarà l’import de la seva aportació a FUNDACIÓ AMPANS, qui gestionarà l’aplicació dels fons.

 

L’Usuari Donant podrà triar realitzar la donació per mitjà de transferència bancària al següent compte:

IBAN: ES03 0182 8618990200042911

SWIFT/BIC: BBVAESMM

Titular compte: FUNDACIÓ AMPANS

C/ Sant Rafael, 4 – 08243, Manresa (Barcelona)

 

per a això haurà d’emplenar les dades de caràcter obligatori sol·licitats en el formulari electrònic habilitat a aquest efecte. En el moment de realitzar la transferència tindrà d’indicar el seu nom i DNI/NIF en el concepte de la mateixa. Si l’import de la transferència bancària es superior a 100 € tindrà de remetre al correu electrònic habilitat especificat a la propia pàgina copia del DNI, en cas de persones físiques, o NIF, en cas de persones jurídiques..

En el cas de les donacions periòdiques, els Usuaris Donants seran reconeguts com a Associats Protectors, d’acord amb el que s’estableix en el literal d, de l’article 10 dels Estatuts de la Fundació.

Les donacions també podran efectuar-se mitjançant domiciliació bancària i/o targeta de crèdit o de dèbit Visa, MasterCard, o mitjançant el sistema de PayPal.

 

En el cas que l’Usuari Donant opti per la domiciliació bancària haurà de facilitar el seu número de compte bancària, i, en acceptar el present document, autoritza a FUNDACIÓ AMPANS a sol·licitar a l’entitat financera el càrrec de l’import en el compte bancari informat, i per l’import i periodicitat consignats/o triats per l’Usuari Donant. Una vegada rebudes les dades per la nostra pàgina web, es procedirà a enviar la confirmació de l’operació via correu electrònic, remetent el formulari de deutes SEPA normalitzat perquè puguem girar al seu compte els imports indicats d’acord amb el que estableix la Llei de Serveis de Pagament 16/2009

 

C. Altres métodes de fer l’aportació

El lloc web dona la possibilitat de fer aportacions puntuals mitjançant Bizum o mitjançant targeta bancària.

Aquestes possibilitats son fruit d’un conveni de col.laboració en relació a la captació de fons entre FUNDACIÓ AMPANS I CAIXABANK, SA, mitjançant el qual aquesta entitat fica a disposició de entitats socials nous canals i mitjans tecnològics propis per rebre donatius.

CAIXABANK manifesta en el conveni de col.laboració que, els donatius efectuats pels clients i/o usuaris mitjançant els mitjans ficats a disposició de FUNDACIÓ AMPANS s’efectuen en un entorn segur, a través dels mecanismes i protocols habitualment utilitzats per CAIXABANK en les seves transaccions electròniques, i que l’accès a les dades personals es fa exclusivament per compte de FUNDACIÓ AMPANS.

 

4. DESTÍ DE L’APORTACIÓ

En tractar-se d’una donació, pura, simple i incondicionada, FUNDACIÓ AMPANS destinarà l’aportació a la seva missió de acompanyar i donar suport a les persones amb discapacitat intel.lectual o en situació de vulnerabilitat en el desenvolupament del seu projecte de vida.

 

5. BAIXA DE LES DONACIONS PERIÒDIQUES

Si l’Usuari-Donant hagués establert una donació periòdica i desitjès cancel·lar-la, enviarà un correu electrònic a ampans@ampans.cat manifestant la seva voluntat de donar-se de baixa com a donant periòdic, i indicarà el seu nom, cognoms, DNI, adreça, telèfon i correu electrònic de contacte. FUNDACIÓ AMPANS procedirà a donar-ho de baixa amb efectes des de la recepció del correu electrònic.

Si FUNDACIÓ AMPANS, a la recepció de la comunicació, encara no hagués donat ordre a l’entitat bancària de passar el rebut al cobrament, aquest ja no es carregarà en el compte de l’Usuari Donant. Si l’ordre estigués ja donada, o el rebut del període en curs carregat en el compte de l’Usuari Donant, FUNDACIÓ AMPANS donarà instruccions a l’entitat bancària perquè deixi de cobrar més rebuts.

 

6. CERTIFICAT DE LA DONACIÓ

Els donatius, donacions i aportacions realitzats per persones o societats a favor de FUNDACIÓ AMPANS com a entitat beneficiària del mecenatge, donen dret a una deducció en la quota íntegra de la declaració de l’Impost sobre la renda de les persones físiques, o en l’Impost de societats.

Si l’Usuari-Donant ho ha manifestat en el procediment d’identificació FUNDACIÓ AMPANS, una vegada efectuada la donació i com a màxim fins el 31 de gener de l’any següent, remetrà, al compte de correu electrònic que s’hagi introduït en el formulari, el Certificat de Donacions, document que valida aquesta donació Si l’Usuari Donant, no ha rebut el Certificat de Donacions, es pot posar en contacte a través del correu electrònic a ampans@ampans.cat

 

7.- PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

FUNDACIÓ AMPANS és el Responsable del tractament de les dades personals de la persona interessada i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), amb la finalitat de gestionar els donatius i aportacions rebudes.

Les dades es conservaran mentre existeixi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament, i per a complir amb els terminis imposats per a complir una obligació legal, legislació tributària,o qualsevol altra normativa que afecti les donacions rebudes. Posteriorment es conservaran bloquejats per a complir amb els terminis legalment establerts, adoptant les mesures tècniques i organitzatives per a impedir el seu tractament incloent la seva visualització, i estant únicament a la disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques, amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals. Transcorregut el període legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d’aquestes dades.

Les seves dades seran tractades sobre la base de l’execució del contracte de donació. Informem que només comunicarem les seves dades personals a tercers quan així ho requereixi la llei o les autoritats competents, com les autoritats fiscals, les de prevenció de blanqueig de capitals (SEPBLAC) o les autoritats judicials, i en aquest cas aquesta comunicació estarà justificada per una obligació legal. Finalment, podríem, en cas de resultar necessari, comunicar les seves dades personals prestadors vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament dirigint-se a delegatprotecciodades@ampans.cat També té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control www.aepd.es si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

En el supòsit de cometre un error per part del donant en la introducció de les dades, aquest ha de comunicar-lo a “FUNDACIÓ AMPANS” a través de telèfon, e-mail que apareixen com a contacte en la web.

FUNDACIÓ AMPANS, ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessària per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

 

8. REGULACIÓ LEGAL

En tractar-se d’una donació incondicional destinada als fins d’interès general d’una fundació , la realització de la mateixa no comporta el lliurament de cap producte o servei, ni cap el dret de desistiment, segons estableix la Llei 7/1996 d’Ordenació del Comerç Minorista, i la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors, Reial decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, i altres lleis complementàries.

 

9. LLEI I JURISDICCIÓ

En allò que no estigui expressament establert, aquestes condicions es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola.

FUNDACIÓ AMPANS i l’usuari donant acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se sobre el negoci jurídic establert objecte d’aquestes condicions als jutjats i tribunals de Manresa.