L’escola Jeroni de Moragas fa balanç del primer any de l’Aula de Suport Integral

Es tracta d’un recurs temporal per donar suport educatiu a alumnes escolaritzats a l’ordinària que estan afrontant una situació de salut mental L’escola Jeroni de Moragas ha posat en marxa aquest curs 2020-21 una Aula de Suport Integral destinada a acollir alumnes escolaritzats a l’ordinària i que per una situació de salut mental necessiten un recurs educatiu transitori de suport específic. Durant aquest curs la nostra escola ha acollit 6 alumnes, 3 de primària i 3 de secundària. Els alumnes tenien edats compreses entre els 10 i els 15 anys. L’Aula Integral de Suport (AIS) és un servei educatiu que segueix un procés d’especialització en alumnat que presenta alteracions a nivell de la conducta. L’objectiu és proporcionar de forma temporal (amb una permanència màxima de 2 anys), una atenció de suport integral i intensiva, per ajudar l’alumne a superar la situació que viu. Durant el curs 2020-21 l’AIS de l’escola Jeroni de Moragas ha atès a alumnes de primària i secundària, i ha distribuït l’atenció per grups en funció de les edats i nivell educatiu. El funcionament d’aquestes unitats de suport integral són equivalents a una escolaritat compartida; és a dir, els alumnes estan matriculats al centre ordinari i comparteixen escola amb l’ AIS, dos dies de la setmana. La intervenció a l’AIS s’estructura al voltant de tres dimensions: La dimensió personal: aquesta dimensió se centra en la personalització de cada alumne, per ajudar-lo a prendre les seves pròpies decisions i ajudar-lo a resoldre els conflictes i adaptar-se millor als canvis. La dimensió interpersonal: que està a mig camí entre la dimensió personal i la social. És el conjunt de relacions quotidianes en què s’assagen actituds de convivència, simpatia, empatia… La dimensió social: que abraça un entorn més ampli: la ciutat, la comarca, el país… Proposa una reflexió sobre problemes que ens afecten col·lectivament i ens fa sensibles a les condicions i circumstàncies de les altres persones. La metodologia d’intervenció a l’AIS promou els hàbits més que no pas la memorització de coneixements. Les activitats tenen com a punt de partida la simulació, reflexió, el joc, la lectura, el debat i el contrast d’opinions… S’utilitzen sovint els recursos audiovisuals i digitals com a elements de cerca d’informació i eines per aprendre a aprendre. Una de les característiques i potencialitats de les AIS és el treball transversal i coordinat que es fa amb diferents professionals i serveis educatius, de salut mental i de serveis socials. És per això que el servei de les Aules de Suport Integral, compten amb 2 docents d’atenció directe a l’aula i el suport d’ un referent de l’EAP (Departament d’Educació) i del CSMIJ (Salut mental) de Manresa, que donen suport i planifiquen amb els docents, observacions i intervencions a l’ aula. Així mateix l’AIS de la Jeroni de Moragas fa coordinacions periòdiques, amb les diferents escoles ordinàries amb les que es fa escolarització compartida, amb la presència també de professionals dels àmbits educatiu i de salut, però també amb els serveis socials de les localitats, on resideixen els alumnes. Existeix també l’espai de la xarxa d’AIS de la Catalunya Central per poder parlar, debatre i treballar aspectes específics del servei. Tot això permet poder tenir una perspectiva àmplia de les característiques i dificultats de cada un dels alumnes, garantint l’abordatge de cada cas amb intervencions que tenen en compte totes les opinions i valoracions dels professionals. Això ens ajuda a ajustar en cada moment les estratègies i les respostes a allò que als alumnes els cal per treballar i millorar aquestes dificultats, a partir del model d’acció en les tres dimensions ja esmentades i que l’alumne pugui acabar fent un retorn a l’aula ordinària, tenint consciència i capacitat de gestió d’aquestes dificultats. L’alumnat que ha recorregut aquest primer curs a l’AIS podrà seguir fent-ho el proper curs, i fins a dos cursos escolars més, si ho necessiten, i seguiran fent el mateix sistema d’escolaritat compartida, amb la continuació del pla terapèutic personalitzat iniciat. L’equip docent i de professionals de l’AIS, valoren molt positivament el recurs i el funcionament d’aquest primer curs “creiem que és un molt bon recurs pels alumnes que necessiten un pla de suports intensius per donar-los eines per regular la seva conducta, gestionar la seva capacitat emocional i fer front a les circumstàncies de l’entorn, de manera estable i assertiva” diu Glòria Rodrigo, una de les coordinadores de l’AIS de l’escola Jeroni de Moragas d’AMPANS. El curs que ve l’AIS disposarà de 10 places i atendrà alumnes de l’etapa de secundària.