Hem desenvolupat un Pla de participació per garantir i incrementar la participació real de les persones en situació de discapacitat i hem creat una Comissió de Governança

Hem desenvolupat un pla de participació activa que vol garantir i augmentar la participació real de les persones en situació de discapacitat en tots els àmbits i decisions que afecten la seva vida. Per això ens hem compromès a: Potenciar un paper més actiu de les persones, augmentar el nivell de participació en els diferents escenaris i crear nous espais de participació. Dissenyar accions per augmentar la qualitat i la intensitat participativa en activitats, projectes, comissions del servei o entitat. Planificar i promoure la capacitació i formació dels professionals i de les persones per poder participar activament. Garantir l’accessibilitat de les persones a la informació. Establir avaluacions per assegurar que AMPANS assoleix millors nivells de participació. Una de les primeres accions i més rellevants ha estat la creació de la Comissió de Governança. Es tracta de la formació d’una comissió representada pels òrgans de decisió de l’entitat i per les persones en situació de discapacitat intel·lectual de l’entitat, per tractar, exposar posicions i decidir aspectes que les afecten directament. La seva composició està formada per: La presidència de la Fundació, que serà també la presidència de la Comissió. Una persona membre de l’ERES (Espais de reflexió Ètica Social) que fa les funcions de secretaria i coordinació del grup. Dues representants membres del Patronat. La Direcció general de l’entitat. 10 representants de les persones usuàries de tots els serveis de l’entitat (amb suport, si s’escau, d’un professional del seu servei que realitzarà la funció de facilitador). Els objectius de la Comissió de Governança són els de facilitar un espai d’intercanvi d’informacions, expectatives i propostes de millora. Fer gestió d’un pressupost participatiu. Avaluar i fer seguiment dels acords que assoleixi la comissió. La Comissió de Governança d’AMPANS es va constituir el dilluns 15 de novembre de 2021 a la sala d’actes de La Masia, a Santa Maria de Comabella (Santpedor).